Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe welkom bij avianet

Privacybeleid Aerospace Information Service

Dit document over privacybeleid heeft betrekking op alle activiteiten van Aerospace Information Service (hierna te noemen "AIS") en de daaronder vallende handelsnamen en websites (waaronder aerospacefacts.com en avianet.eu), zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18068024. Waar Aerospace Information Service of AIS staat worden nadrukkelijk ook deze andere handelsnamen en websites bedoeld.

AIS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens
In dit privacybeleid document geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. AIS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid document
- verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

AIS verzamelt slechts zeer beperkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Voor analytische en reclamedoeleinden kan een cookie of vergelijkbaar software element worden geplaatst op de computer van de bezoeker.

Cookies of vergelijkbare software
AIS kan gebruik maken van:
- functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website
- analytische cookies: via Google Analytics, en de hostingprovider, worden gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kan AIS zien hoe bezoekers de websites gebruiken en op basis daarvan de websites verbeteren. Gegevens worden maximaal 12 maanden na de laatste sessie bewaard
- advertentie cookies: om advertenties te tonen en aan affiliate marketing te kunnen doen, kunnen partners een cookie plaatsen. Desbetreffende cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een 'frequency cap' genoemd.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door AIS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- administratie
- communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht; hiervoor kan AIS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam
- tussenvoegsel
- achternaam
- (zakelijk) telefoonnummer
- (zakelijk) e-mailadres
- KvK nummer.

Uw persoonsgegevens worden door AIS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door AIS verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam
- tussenvoegsel
- achternaam
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- salarisgegevens
- kopie ID
- BSN-nummer
- bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door AIS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
AIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
AIS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens AIS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- AIS hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- AIS pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- AIS maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- AIS test en evalueert regelmatig de maatregelen met betrekking haar privacybeleid
- AIS medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door ťťn van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contact
AIS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.

contactgegevens

Aerospace Information Service
Stationsstraat 16
4921 AD Made
Nederland

+31 (0)162 686103
info@ais-publishing.com